unia

 1. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa 50 jego Uczestników (w tym 30 kobiet) zamieszkujących województwo podkarpackie poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych w połączeniu ze zdobyciem doświadczenia zawodowego do 30.04.2017r.
 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 3. Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych (30 kobiet i 20 mężczyzn) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, które:
  • są w wieku 15-29 lat;
  • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET;
  • są osobami biernymi zawodowo;
  • niezarejestrowanymi w urzędach pracy;
  • nie kwalifikują się do Projektu, w ramach Poddziałania 1.3.1 POWER
 4. Co najmniej 50% Uczestników będą stanowiły Osoby Niepełnosprawne.

Zakres wsparcia określony Projektem

 1. Program doradczy

  1. Program doradczy składa się z następujących form wsparcia:
   • indywidualne doradztwo zawodowe (średnio 10h/os), którego celem jest identyfikacja potrzeb uczestników oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy. W szczególności doradztwo będzie obejmowało analizę predyspozycji psychofizycznych uczestnika, słabych i mocnych stron, kierunków rozwoju zawodowego, a także pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów społeczno-zawodowych związanych z uczestnictwem w projekcie. Wynikiem doradztwa zawodowego będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
   • doradztwo grupowe – doradztwo realizowane w formie warsztatów poszukiwania pracy. Zakłada się 40h warsztatów dla każdej grupy. Celem doradztwa jest wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę o rynku pracy i sposobie poruszania się po nim. Tematyka będzie obejmowała: tworzenie dokumentów aplikacyjnych, zarządzanie czasem w poszukiwaniu pracy, przygotowanie i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja.
   • pośrednictwo pracy – (średnio 5h/os). Będzie miało charakter kompleksowy i indywidualny w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika Projektu, indywidualne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej na dane stanowisko pracy, przedstawienie ofert pracy i wybór najbardziej optymalnej. Pośrednik pracy będzie również zaangażowany w weryfikację miejsca stażu, w tym warunków tam panujących m.in. pod kątem niepełnosprawności Uczestników Projektu.
  2. Powyższe doradcze formy wsparcia będą świadczone w Rzeszowie, a w uzasadnionych przypadkach w innych miejscowościach.
  3. Wszystkie ww. formy będą prowadzone w czasie dostosowanym do możliwości Uczestników i w miejscach bez barier architektonicznych.
  4. Zapisy Uczestników Projektu na indywidualne doradztwo zawodowe będą prowadzone telefonicznie lub osobiście, w terminach dogodnych dla obu Stron.
  5. Wszyscy Uczestnicy Projektu podczas udziału w doradztwie grupowym otrzymają materiały szkoleniowe i catering.
  6. Uczestnikom Projektu dojeżdżającym na doradztwo grupowe z innej miejscowości niż miejscowość, w której prowadzone jest szkolenie przysługuje zwrot kosztów dojazdu według zasad określonych w Regulaminie zwrotu kosztów dojazdu.
 2. Program szkoleniowo-stażowy

  1. Program szkoleniowo-stażowy składa się z następujących form wsparcia:
   • szkolenia zawodowe - każde szkolenie realizowane samodzielnie bądź w połączeniu ze stażem zawodowym będzie dostosowane do potrzeb konkretnego Pracodawcy, który zaoferuje zatrudnienie Uczestnikom Projektu po zakończeniu udziału w Projekcie. Wybór szkolenia będzie więc jednocześnie wyborem miejsca odbywania stażu. Będzie on uzależniony od:
    1. predyspozycji Uczestnika Projektu w zakresie szkolenia zawodowego i charakteru pracy (z uwzględnieniem jego niepełnosprawności);
    2. analizy potrzeb Pracodawcy w zakresie zapotrzebowania na Pracowników o określonych kwalifikacjach – Pracodawca będzie wypełniał ankietę, w której wskaże miejsce stażu oraz kwalifikacje niezbędne do pracy na nim. Na podstawie m.in. tych informacji zostanie wybrane szkolenie zawodowe.
    3. deklaracji Pracodawcy do zatrudnienia Pracownika po zakończeniu udziału w projekcie. Będą wybierani ci Pracodawcy, którzy zadeklarują zatrudnienie pracownika na co najmniej 3 m-ce po zakończeniu stażu.

    Szkolenia będą prowadzone w czasie dostosowanym do możliwości Uczestników i w miejscach bez barier architektonicznych.

    W czasie realizacji szkolenia Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości określonej budżetem Projektu oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, którego wysokości i zasady wypłaty określa Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.

    Szkolenie zawodowe będzie kończyło się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.
   • staże zawodowe (4 miesięczne). Wybór miejsca odbywania staży i szkoleń będzie ze sobą ściśle powiązany. Dodatkowo wybierając staże będzie zwracana szczególna uwaga na to, aby były one możliwie blisko miejsca zamieszkania Uczestników.
    1. Wsparciem stażowym zostaną objęci wszyscy Uczestnicy Projektu.
    2. Staż zawodowy będzie trwał 4-miesiące. Staż zawodowy jest formą wsparcia, która umożliwi Uczestnikom Projektu zdobycie nowych praktycznych umiejętności zawodowych. Odbyty staż zawodowy zwiększa szansę na podjęcie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego Uczestnik Projektu odbywa staż zawodowy, jak również u innych Pracodawców.
    3. Staż będzie się odbywał zgodnie z zaleceniami Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży.
    4. Dobór stażu będzie uwzględniał aspekt niepełnosprawności Uczestnika Projektu.
    5. Uczestnikom Projektu zostaną pokryte koszty badań lekarskich, wykonanych w placówce wskazanej przez Beneficjenta.
    6. Wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.
    7. Każdemu Uczestnikowi Projektu zostanie wyznaczony opiekun stażu, którego zadaniem będzie m.in. zapoznanie uczestnika ze środowiskiem pracy, nadzór nad wykonywaniem przez Uczestnika Projektu obowiązków na danym stanowisku.
    8. Za czas odbycia stażu zawodowego Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium za staż w wysokości określonej budżetem Projektu, o ile wypełni on obowiązki wynikające z Umowy o staż zawodowy.
    9. Staż będzie realizowany na podstawie umowy zawartej przez Beneficjenta a Pracodawcą oraz umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem i Uczestnikiem projektu. Podczas stażu zawodowego nie zostaje nawiązany stosunek pracy. Wymiar godzinowy odbywania stażu to 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, chyba że przepisy stanowią inaczej (w tym szczególnie odnoszących się do osób z niepełnosprawnościami).
    10. Uczestnik Projektu nie może odbywać stażu zawodowego w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym, ani w godzinach nadliczbowych.
    11. Osobie odbywającej staż zawodowy przysługują 2 dni wolne od pracy za każde 30 dni kalendarzowe odbytego stażu zawodowego. Za ostatni miesiąc odbywania stażu zawodowego Pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem zakończenia stażu zawodowego. Dni wolnych udziela się na pisemny wniosek osoby odbywającej staż zawodowy.
    12. Staż będzie kończył się wydaniem przez Pracodawcę opinii o stażu oceniającej rezultaty i efekty stażu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 1.03.2016 r. do 30.04.2017 r.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

Województwo podkarpackie.

Nazwa beneficjenta: ISOFT Grzegorz Lasek

Tytuł projektu: Droga do zatrudnienia

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 700 161,87

Wartość Projektu: 737 012,50

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

BIURO PROJEKTU:

al. Sikorskiego 13
35-304 Rzeszów
Biuro czynne:
pn-pt: 8.00 – 16.00
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.